2016. okt. 15.

Tudományos segédmunkatárs - biológus / fizikus / informatikus

Debreceni Egyetem
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
DE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe

tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016. november 7 - 2018. március 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Emlős agykérgi szövetminták elektronmikroszkópos vizsgálata, metszetkészítés, mikroszkópos vizsgálat. Adatok értelmezése és elemzése, háromdimenziós rekonstrukciók kivitelezése és adatkezelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Egyetem, biológus vagy fizikus vagy informatikus diploma, ,
         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
         alkotó tevékenység végzése,
         a doktori képzésbe felvételre jelentkezett és a felvételi követelményeknek megfelelt,
         büntetlen előélet,
         cselekvőképesség,
         biológiai és statisztikai alapismeretek,
         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         immunhisztokémiai és elektronmikroszkópos ismeretek,
         képalkotó módszerek ismerete,
         programozási készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         részletes szakmai önéletrajz, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,
         szándéklevél, 2 ajánlólevél,
         hitelesített másolat az iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló dokumentumokról,
         külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,
         minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kisvárday Zoltán nyújt, a 52-411-717/55372 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. DE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OASZF/617/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.
vagy
         Elektronikus úton Dr. Kisvárday Zoltán részére a kisvarday@anat.med.unideb.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.